Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Resolució de casos

25%

Examen oral

10%

Criteris de superació

Per a un adequat seguiment i superació del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, en particular, la inclusió de l'alumne o alumna en un equip de treball, que s'encarregarà de la resolució de les activitats pràctiques / casos (25%), l'elaboració del treball final de memòries de pràctiques (40%) i l'exposició oral (10%) del mateix. Addicionalment, de manera individual l'alumne o alumna ha de realitzar un examen escrit que suposa el restant 25% de la nota final. No s'hi exigeix ​​un mínim en cada un d'aquests quatre apartats per a superar l'assignatura, es realitza la mitjana ponderada dels quatre. Aquesta valoració mitjana ha de ser superior a 5 punts perquè l'assignatura es considere aprovada. Finalment, es requereix realitzar l'examen escrit perquè l'alumnat es considere presentat.