Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (50 punts)

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i es distribuirà en quatre apartats: i) comprensió oral, ii) comprensió escrita, iii) producció escrita, i iv) exercicis de pràctica comunicativa. Per poder aprovar l’assignatura, els estudiants hauran de superar aquesta prova en almenys un 50%. Consultar el LLEU per saber la data oficial d’aquest examen.

Observació / execució de tasques i pràctiques (activitats pràctiques individuals) (20 punts)

Els estudiants hauran de preparar un “portfolio” amb tot el material i activitats realitzades i presentar-lo de forma individual en el despatx de la professora el mateix dia que es faci l’examen oral. No s’acceptarà cap “portfolio” després d’aquesta data.

Presentacions orals (exàmen oral) (30 punts)

Els estudiants hauran de realitzar una tasca oral (tipus “role-play”, presentació o altra) de forma individual, en parelles o grups petits al finalitzar el semestre. Aquesta tasca versarà sobre un tema basat en els continguts tractats a classe,

Per poder aprovar l’assignatura, els estudiants hauran de superar aquesta prova oral en almenys un 50% (15 punts d’un total de 30 punts) . Aquest examen tindrà lloc en el despatx de la professora. Dia i hora s’informarà adequadament.

* NOTA: Un estudiant es considera com Presentat si es presenta per a l'examen final i / o presenta almenys el 50% del treball del curs (fa l'examen oral + presenta portfoli ); en cas contrari, l'estudiant serà considerat No Presentat . L’assignatura es considerarà aprovada si s’obté un 50% del total de la nota final. Per poder aprovar l’assignatura, els estudiants han de fer tant l’examen escrit com l’oral, així com obtenir els percentatges mínims exigits en cada part. Aquells estudiants que no superin algun d’aquests dos exàmens hauran de tornar a presentar-se a la part suspesa en la segona convocatòria. Les notes de les parts aprovades es guardaran durant el mateix curs acadèmic.