Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

 En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es van a distingir dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari dirigit a aquells alumnes que optin per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura treballant en equip (Itinerari A). I d'altra banda, un altre itinerari per a aquells que, per motius justificats, optin per realitzar un aprenentatge individual (Itinerari B).

Això és així pel fet que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per treballar en equip en determinats col · lectius: treballadors, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació ... i per tant, els problemes que es deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per aquest motiu i específicament per a ells es desenvolupa aquest segon itinerari d'avaluació.
En aquest sentit, tots els alumnes han de comunicar al professor de pràctiques de l'assignatura durant el mes de setembre, l'itinerari pel qual opten. Així, els alumnes que decideixin optar pel primer itinerari, el de treball en equip, han de comunicar conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que els alumnes que optin pel segon itinerari, han de comunicar per correu electrònic al professor de pràctiques. A més, s'entendrà que aquells alumnes matriculats que no comuniquin al professor l'itinerari pel qual opten en el període fixat per a això, s'entendran inscrits a l'Itinerari A, que és el propi de l'assignatura.
Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen per itineraris a continuació.

ITINERARI A:

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté del treball individual i l'altre 50% del treball en equip. Per això, els alumnes que no s'hagin integrat en un equip en el termini proposat, no podran superar l'assignatura en la primera convocatòria, encara que sí que podran presentar a l'examen individual. En l'avaluació de l'assignatura es té en compte la part pràctica en equip (Resolució de casos i Elaboració de treballs escrits) i la part teòrica individual (examen final).

Part pràctica: En primer lloc, cal assenyalar que l'avaluació del treball en equip serà la mateixa per a tots els components de l'equip i participarà en un 50% de la nota final (és a dir, cada alumne podrà
aconseguir un màxim de 5 punts). A més, s'exigeix ​​per poder ser avaluats sota aquesta modalitat un grau de compliment de les activitats proposades d'almenys un 75%. En cas contrari, no s'aconseguirà el mínim i hauran d'anar a la segona convocatòria. En l'avaluació de les activitats realitzades en equip, es consideraran entre altres aspectes:

1) L'elaboració de les activitats: es valorarà tant els aspectes de contingut com els de forma (en cas que s'hagi de presentar per escrit l'activitat);

2) La presentació oral i la defensa d'arguments propis (en cas que es requereixi la presentació oral a l'aula de l'activitat) així com la capacitat de crítica a les propostes realitzades per altres grups de treball;

3) El funcionament com a equip dels integrants així com la seva actitud.

Part teòrica: D'altra banda, es realitzarà una prova escrita que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, on es posarà a prova l'alumne de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics.

Per tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (treball en equip i examen individual), és a dir, almenys 2 punts en cadascuna d'elles. Els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.


SEGONA CONVOCATÒRIA: Es poden guardar per a la segona convocatòria només les parts que han superat el mínim: l'examen individual (2 punts) o la part pràctica de l'assignatura (2 punts). Els equips que suspenguin la part pràctica, així com aquells que no s'hagin inclòs en un equip en els terminis previstos, aniran a la segona convocatòria, havent de presentar de nou els treballs escrits (en equip), amb una valoració de 3 punts, de la qual cal obtenir com a mínim 1,5 punts. En aquesta convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de la resolució de casos, de la primera convocatòria, siga la que siga, sense possibilitat de recuperació. Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.


ITINERARI B:

Per als alumnes que opten per l'itinerari individual de l'assignatura, l'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant la realització d'una prova escrita i l'elaboració d'un projecte individual.

La prova escrita serà la mateixa que realitzen els alumnes de l'Itinerari A i suposarà un màxim de 5 punts, exigint un mínim de 2 punts. Per la seva banda, l'elaboració del projecte individual suposarà un màxim de 3 punts. El mínim establert a la part teòrica de l'assignatura és condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de les dues parts ha de ser igual a 5 punts.

Cal tenir en compte que la nota màxima a aconseguir pels alumnes en l'itinerari B serà de notable (8), tenint en compte que per tenir aprovada l'assignatura és necessari obtenir almenys una nota igual o superior a 5.

Finalment, cal destacar que per considerar a un estudiant com presentat en l'avaluació de l'assignatura, haurà de presentar a l'examen escrit individual que es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.


IMPORTANT:
- En el cas que algun estudiant no pot acudir a la data determinada per a l'examen final a causa a alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar per escrit al coordinador de l'assignatura amb una antelació suficient ( menys un mes abans de la data oficial l'examen) i fent constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

- Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

- D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja sigui examen, treball, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà automàticament
suspès. Per aprovar l'assignatura haurà de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari format per professors de l'àrea de comercialització i investigació de mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la pròpia Universitat Jaume I.