Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

A) La presentació per part de l'alumnat d'un treball copiat totalment o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.
B) No presentat: S'entendrà que un/a alumne/a no sha presentat a la convocatòria quan no ha presentat el text científic, el seu director o directora no ha realitzat un informe positiu o quan no ha realitzat la defensa pública.