Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP806 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Arts Plàstiques

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda en cada una de les proves d'avaluació.

Criteris generals del Màster per a l'avaluació de les assignatures:


> El sistema d’avaluació ha de garantir que l’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria (article 6, apartat d).

> Es podran establir proves de recuperació en qualsevol de les dues convocatòries d’avaluació. En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les  proves recuperables que no haja aprovat.

> La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

> Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s’especifique a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.