Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP414 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

L’avaluació resulta de la metodologia emprada i es basa en les habilitats i competències que l’alumnat ha d’adquirir, per la qual cosa inclou els següents apartats:  

 

1. Examen final escrit: fins el 50% de la nota final, a realitzar durant la darrera sessió presencial del curs. Es tractarà d'un examen tipus test de doble alternativa vertader/fals. Per facilitar la preparació d'aquest test final, l'alumnat disposarà d'un llistat amb possibles ítems. Aquest llistat estarà visible en l’Aula Virtual des del començament de les sessions presencials de l'assignatura SAP414. 

 

2. Vídeo individual amb una proposta de millora sobre una de les cinc habilitats lingüístiques segons aquesta aparega i es treballe en un llibre de text de l’assignatura de Llengua Anglesa d’una de les principals editorials: fins el 50% de la nota final.

2.1 Contingut del treball en relació a les teories explicades a classe a partir del guió escrit del vídeo presentat: 25% de la nota final.

2.2 Correcció formal i habilitats comunicatives mostrades en el vídeo (e.g. bona pronunciació, ús variat de connectors i riquesa de vocabulari específic propi de l’anglès acadèmic formal, etc.): 25% de la nota final. 

 

3. Podrà obtenir-se una nota extra de fins a un punt gràcies a l’elaboració  voluntària d’un diari de classe (class participation journal/diary). Aquest diari no ha de confondre’s amb un diari d’aprenentatge o learning journal/diary, per tal com el seu objectiu és que l’estudiant o l’estudianta documente no tan sols la seua assistència regular a les sessions de la SAP414, sinó també i sobretot l’interès mostrat i la seua participació activa. A tal fi, s'haurien d'incloure aspectes com ara: 

(i) l’escolta atenta i activa de les explicacions del professorat amb la formulació de preguntes o dubtes i/o l’aportació de respostes o comentaris, 

(ii) la realització de tasques com a voluntari o voluntària, 

(iii) les contribucions als debats generats a l’aula, i/o 

(iv) l’assistència a activitats complementàries de l’assignatura recomanades pel professorat (e.g. conferències, seminaris, jornades o congressos), que se celebren durant el primer trimestre del curs, és a dir, de setembre a desembre. 

Dos son els requisits per a incloure aquest tipus d'activitats en el diari de participació: que la seua temàtica estiga relacionada amb el contingut de la SAP414 i que l'aprofitament de l'activitat quede demostrat mitjançant resums, ressenyes i/o valoracions del que allí s'ha après. 

 

A causa de la inclusió d’aquest darrer apartat, la nota final de l’assignatura SAP414 podria ser de fins a 11 punts (=Matrícula d’Honor). La nota d’aquest diari se sumarà directament a les qualificacions obtingudes a l’examen i del vídeo, NOMÉS quan ja s’haja arribat almenys als 5 punts

 

Tant el diari de participació com el vídeo amb la proposta de millora són proves d’avaluació que, pel seu lligam amb les sessions presencials de l’assignatura, NO podran recuperar-se en segona convocatòria. A més a més, es tracta de proves d’avaluació que s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen escrit. Consegüentment, la detecció de treballs  que resulten del plagi tant de fonts publicades com d’aquells elaborats per altres companys i companyes se sancionarà no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre el màxim de 10. Una qualificació de 4,99 punts no es considerarà aprovat/aprovada. 

D’acord amb la normativa d’avaluació de l’UJI (aprovada pel Consell de Govern el 13 de març de 2017), la realització de l’examen escrit implicarà que l’estudiant o l’estudianta es considera“presentat/presentada” a la convocatòria corresponent. En canvi, l’entrega del vídeo i/o del treball escrit no es considera “presentat/presentada” per tal com el pes d’ambdues proves en la nota final és inferior al 60%.

El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites tindrà un impacte de fins a un 40% de la nota final de l’assignatura. 

 

És a dir, només aquelles persones que facen ús d’un anglès correcte i sense faltes d’ortografia podran optar a assolir el 100% de la nota final, per tal com mentre que els coneixements dels continguts de l’assignatura tenen un pes de fins al 60% de la nota final, els coneixements lingüístics de l’idioma anglès també s’avaluen i tenen un pes de fins al 40% de la nota final. 

 

No es pot aprofitar ni superar una assignatura de didàctica de la llengua anglesa en un màster de tipus professional sense mostrar que es dominen no tan sols els coneixements teòrico-practics, sinó també la llengua vehicular que el futur professorat d’educació secundària, EOI o cicles formatius haurà de fer servir en les seues classes: l’anglès, en aquest cas. 

 

Si un coneixement alt del codi lingüístic és un requisit imprescindible per a formar-se en les didàctiques de les llengües primeres (i.e. català i castellà), que estan més presents en la vida quotidiana de l’alumnat dins i fora dels centres educatius, encara ho ha de ser més i de manera més estricta en el cas de la didàctica de una llengua estrangera. Al capdavall, el professorat que fa servir l’anglès a classe és, d’una banda, el principal model i referent lingüístic; i, d’altra banda, la principal font d'exposició i de retroacció per a un alumnat com l’espanyol en general i el valencià en particular que majoritàriament no es troba immers en un context de parla anglesa.

 

Per tant, aquell estudiantat matriculat en l’assignatura SAP414 que faça ús d’un anglès incorrecte i amb faltes d’ortografia, gramaticals o de qualsevol tipus, ÚNICAMENT podrà optar a aconseguir el 60% de la nota final de l’assignatura, depenent del nombre i de la gravetat de les faltes lingüístiques detectades tant en el seu anglès escrit com en el seu anglès oral. 

 

Quan les proves escrites o orals de l’assignatura es lliuren amb un anglès que resulte inintel·ligible amb errades ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i/o fonètiques que afecten la comprensió del missatge que es vol transmetre, aquestes proves i/o exàmens no es continuaran corregint i seran avaluades amb una nota de zero punts.