Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica seran compensables, sempre que la qualificació d'una d'aqueixes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Totes les parts seran recuperables.
  • Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (recuperable): 10%
  • Projecte/Memòria (recuperable): 40%
  • Laboratori (recuperable): 50%
B) Els estudiants que presenten al 60% de les activitats d’avaluació   realitzade  al llarg del curs, o a l'examen final teòric-pràctic (si l'hagués), es consideraran presentats en la convocatòria.