Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - PCE. Abordar i resoldre possibles problemes.

CE06 - PCE. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país.

CE07 - PCE. Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre.

CE08 - PCE. Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.

CE09 - PCE. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

CE10 - PCE. Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atès el nivell i formació prèvia dels estudiants i estudiantes així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.

CG07 - Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l’aprenentatge i la convivència en l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual s'ubica; desenvolupar les funciones de tutoria i d'orientació dels estudiants i estudiantes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.

CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge