Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

 L’avaluació de l’assignatura constarà de dues parts:


·       Examen escrit, que compta el 80% de la nota final.

 

·       Memòries i informes de pràctiques = 20%, de la nota final. La meitat d’aquest 20% de la puntuació final, s’obté per mitjà de l’elaboració d’una memòria amb la resolució de problemes i casos pràctics proposats en les classes de pràctiques, i l’altra meitat, amb l’elaboració d’una memòria amb el treball realitzat en cada una de les sessions de laboratori. Per a avaluar el treball realitzat en cada sessió del laboratori, s’exigeix a l’alumnat que haja assistit presencialment a la sessió.


Per a superar l’assignatura s’exigeix a l’estudiantat que:


·       Es presente a l’examen escrit i obtinga una nota mínima del 40% de la nota màxima de l’examen (és a dir, que obtinga com a mínim un 4 en el cas que l’examen es puntue sobre 10, o un 3,2 si l’examen es puntua sobre 8), i a més que:

·       En sumar la nota de l’examen més les notes de les memòries i informes de pràctiques, s’obtinga una nota superior o igual a 5.


L’alumnat es considera presentat quan realitze l’examen escrit.

L'única part recuperable de l'assignatura és l'examen escrit.