Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

A) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

 La nota final en l'assignatura s'obté sumant la qualificació obtinguda en l'examen (qualificació màxima: fins a 8 punts; obtindre un mínim de 4 puntos) i l'entrega de les memòries i els informes de práctiques (qualificació màxima: fins a 2 punts).

L'assignatura se supera obtenint 5 punts com a mínim (criteri: mínim 4 punts en l'examen).

Els informes de pràctiques es lliuraran en la data indicada seguint les instruccions del professorat (publicades en el AV de l'assignatura). 

L'examen escrit és recuperable a la segona convocatòria. Les pràctiques no són recuperables. La nota obtinguda en les memòries i els informes de pràctiques es guardaran només fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic. 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I. Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.


B) CONVOCATÒRIES
L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria de l’examen quan realitza l'examen escrit.