Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1859 - Laboratori per a Pensar Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs.

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).

20%

Prototips.

20%

Criteris de superació

El desenvolupament de l'assignatura és eminentment pràctic i gran part de la feina de la mateixa es realitza a classe. 


L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de tres proves diferents. La primera suposarà el 60% de la nota final i consistirà en un treball que ha de recollir activitats vivencials i manipulatives amb els materials didàctics estudiats a classe adaptades al curs i currículo en el qual es realitzaran les practiques, donant peu a la seva implementació i reflexió a partir de els resultats obtinguts. Un altre 20% de la mateixa correspon a el disseny i construcció de materials didàctics ideats per l’estudiantat i el 20% restant s'obtindrà per mitjà de la realització d'un examen escrit sobre els continguts treballats al llarg de el curs.  Perquè un estudiant es consideri presentat a l'assignatura ha de haver-se presentat a les tres proves evaluatives. En cas contrari la qualificació final de l'assignatura serà "No presentat". 

Per poder sumar les notes de les diferents proves que componen l'avaluació i obtenir d'aquesta manera la qualificació final de l'assignatura, la nota de cadascuna d'aquelles ha de ser igual o superior a 4 sobre 10. Si per obtenir la qualificació d'alguna de les proves parcials es realitzen diferents activitats acadèmiques amb notes individualitzades, cadascuna d'elles també haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10 per comptabilitzar en el còmput de la prova corresponent. 

En la 2ª convocatòria del mateix curs acadèmic només caldrà repetir aquelles proves d'avaluació que no hagen superat el 4 a la 1ª convocatòria. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumne s'ha de presentar en un altre curs acadèmic.  En cap cas es reservaran notes d'un curs acadèmic per un altre.