Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1539 - Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de calcular la nota mitjana.

Obtenció d’almenys 3,5 punts dels 7 punts que representa l'examen escrit
Obtenció d’almenys 1,25 punts dels 3 punts que representen el conjunt de treballs pràctics a desenvolupar en casa i en l'aula.

Si no s'arriba a eixe mínim no es realitzarà la mitjana ponderada.

Les tasques, pràctiques, presentacions i pòsters s'hauran de lliurar en els terminis estipulats. Passat aquest termini, com que ja s'hauran treballat i corregit en classe, no s'admetran nous lliuraments ni s'admetrà la seua presentació en la segona convocatòria de juny (tindran la consideració de no recuperables). Aquells alumnes que, per motius de treball o altres degudament justificats, no puguen acudir amb regularitat a classe, avisaran a inici de curs per tal de substituir les tasques d'aula per altres activitats alternatives.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'avaluació de l'assignatura quan haja fet l'examen.