Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1520 - Estètica, Gust i Patrimoni

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'avaluació s'efectua de la següent manera:


a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà sobre 6 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en una o diverses preguntes teòriques i el comentari d'un nombre d'imatges a determinar, similars a les que s'hagen vist en classe al llarg del curs.

b) S'efectuarà un treball individual (part pràctica) valorat en 4 punts sobre 10. El professorat es reserva incloure com a punt d'aquest treball aspectes vinculats a les hores del seminari (per exemple, ressenya de visites a exposicions o altres activitats). El sistema de citació serà el científic; i qualsevol plagi (el popular «retallar i enganxar») serà motiu d'invalidació del treball. 

Per a tenir presentada la part pràctica (i poder fer la mitjana amb la part teòrica) s'ha d’haver presentat totes i cadascuna de les activitats que la conformen abans del dia i hora de l'examen teòric. Les activitats entregades amb retard (però abans del dia i hora de l'examen teòric) tenen un coeficient corrector del 80%.

Serà obligatori, per a superar l'assignatura, assolir un nivell de suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, s'haurà d'obtenir almenys un 3 sobre 6 per a poder fer mitjana amb el treball. Per la seua banda, en el treball s'ha d'aconseguir almenys un 2 sobre 4.

Si una de les parts no s'ha superat, serà suspès i haurà de realitzar la prova en la següent convocatòria.

Segona convocatòria 
Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si en la primera convocatòria s'haguera superat o bé la part pràctica o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda per a la segona convocatòria.

D'un curs acadèmic a altre no es guarden les qualificacions.