Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura s'ha d'assolir almenys un 50% en la nota final del curs, i en cada part (A i B) és necessari aconseguir almenys un 50%.

  • La nota final del curs es compon de la suma de cada ítem d'avaluació (A i B).
  • L'examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final.
  • És necessari superar l'examen escrit (30 punts de 60) per a poder calcular la nota final.
  • És necessari superar l'avaluació contínua (20 punts de 40) per a poder calcular la nota final.
  • Un alumne o alumna es considerarà com "presentat" o “presentada” en cada convocatòria en fer l'examen escrit. 
  • Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d'avaluació, es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic.

 A. Avaluació contínua (40%)

20% treballs

20% prova oral

A principi de curs es fixarà una data límit per al lliurament de l'ítem A. No s'acceptaran lliuraments després d'aquesta data. 

L'estudiantat ha d'entregar, segons el mitjà proposat pel professorat (Aula Virtual i/o presentació presencial), i en període de temps assignat, els seus treballs. En classe es proporcionaran detalls més específics sobre les dates de presentació, tipus d'activitats i continguts específics.

B. Examen escrit (60%)

L'estudiantat ha de realitzar i aprovar un examen escrit a final de curs.

L'examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.


Si els i les estudiants han realitzat l'ítem A amb èxit però no s’han presentat a l’examen, es consideraran no presentats/presentades “No Presentat” i la nota de l'ítem A es mantindrà fins a la segona convocatòria.

L'avaluació contínua es recuperable en segona  convocatòria. Es fixarà una data i no s'acceptaran lliuraments després d'aquesta. 

Els resultats aprovats derivats de l'ítem d’avaluació A es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic. 


Nivell de llengua

L'assignatura s'ajustarà a un nivell B2 (MECR).

Pot entendre les idees principals de textos complexos que tracten sobre temes tant concrets com abstractes, de caràcter tècnic dins del seu camp d'especialització.

Pot mostrar un grau suficient de fluïdesa i naturalitat en la comunicació oral. 

Pot produir textos escrits i orals de manera clara i detallada.