Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1047 - Fiscalitat Empresarial

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen de tota l´assignatura, el valor del qual correspondrà al 70% del total de la nota. A més a més, també es demanarà a l´alumnat la resolució de casos pràctics a l'aula, la puntuació dels quals correspondra al 30% restant de la nota. Les activitats avaluables a realitzar a l'aula no seran recuperables a la segona convocatòria.

Es farà la mateixa avaluació de l´assignatura per a tot l´alumnat, amb independència de que asistisca o no habitualment a classe, és a dir, no només l´examen, sinó també els casos pràctics, hauran d´elaborar-se i resoldre´s per tot l´alumnat sense excepció.

L'examen constarà de dues parts, una teòrica, que representaria el 40% de la nota de l'examen, i que consistirà en la resolució d'un qüestionari de 20 preguntes tipus test de resposta múltiple, i una part pràctica, que consistirà en la resolució de un o diversos supòsits pràctics, i que representarà el 60% de la nota de l'examen.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà sumant el 70% de la nota mitjana de l'examen i el 30% de la nota mitjana dels casos pràctics.

S'aprovarà l'assignatura quan la suma de les dues notes mitjanes sigui igual o superior a 5. No obstant això, no aprovarà l'assignatura qui hagi obtingut una nota inferior a 4 en l'examen.

Per tal de considerar que una persona s´ha presentat a una convocatòria és necessari fer l´examen. Si només ha fet els casos pràctics, es considerarà "no presentat", encara que es guardarà la valoració dels casos durant totes les convocatòries del curs acadèmic. Si només ha fet l´examen, a la nota que obtinga s´afegirà un "zero" dels casos pràctics.