Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG13 - Treball en equip

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA24 - Participar en activitats en grup per a afavorir el desenvolupament de la competència comunicativodiscursiva en llengua anglesa a través d'estratègies auditives i tècniques conversacionals, així com estratègies de lectura i tècniques d'escriptura segons, gèneres orals i escrits.

RA24 - Organitzar i presentar una varietat de textos escrits amb claredat i coherència seleccionant l'estil i el registre apropiats segons el destinatari (nivell C1).

RA24 - Interpretar textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets reals i apreciar distincions d'estil i registre.

RA24 - Identificar les característiques lingüístiques i la seua funció en diferents textos orals i escrits, per a així poder diferenciar els diferents registres i estils de la llengua anglesa.

RA24 - Discriminar articles especialitzats i instruccions tècniques llargues, encara que no estiguen relacionades amb l'especialitat.

RA24 - Comunicar-se de manera apropiada en contextos específics, incloent-hi l'habilitat de presentar arguments orals i escrits persuasius (nivell C1).