Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'estudiant haurà d'obtenir un puntuació del 50% de la nota final de l'avaluació per a aprovar l'assignatura. La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la suma de les notes obtingudes en cada prova d'avaluació.

L'estudiantat que haja realitzat l'examen escrit es considerarà com PRESENTAT. La no realització de qualsevol de les proves d'avaluació (examen escrit, presentació oral i observació/execució de tasques) implicarà la nota de NO PRESENTAT.

Qualsevol tipus de treball que haja de ser lliurat al llarg del curs, haurà d'atenir-se a la data límit oficial de presentació del mateix. La presentació de qualsevol treball fora de la data límit oficial no serà avaluat. 

En la segona convocatòria, els estudiants que es presenten a la prova final escrita podràn aprovar l'assignatura amb les mateixes condicions (serà necessari un mínim de 5 sobre 10 per aprovar el curs)

Es recomana un nivell de llengua anglesa que s'acoste a un B1. Els estudiants han de ser capaços de llegir peces literàries breus i escriure textos senzills, però clars i ben estructurats. En aquests escrits, els alumnes han de ser capaços d'expressar punts de vista senzills o d'interès personal, i produir textos breus que descriguen esdeveniments, experiències o impressions. També hi haurà una presentació oral/pòster en què els alumnes hauran de realizar una anàlisi literària senzilla i ben estructurada, en la qual expressen relacions d'acord/desacord, causa/efecte o contrast.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.