Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0935 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Projectes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució de casos

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

El 15% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'una prova escrita individual (test, desenvolupament i/o problemes). Aquesta part és recuperable en 2a convocatòria

El 10% corresponent a l'elaboració de treballs acadèmics s'obté de l'assistència al seminari i de la realització d'un exercici vinculat amb aquesta activitat. Aquesta part és recuperable en 2a convocatòria.

El 75% de la nota corresponent a Projectes, Resolució de casos, Observació i execució de tasques i pràctiques i Prototips es correspon amb la part pràctica de l'assignatura. Els percentatges es desglossen de la següent forma:

• 20% - Projectes. Es correspon amb la Pràctica 1 i la Pràctica 3, totes dues realitzades de manera individual. Recuperables en 2a convocatòria.

• 5% - Resolució de casos. Es correspon amb la Pràctica 4, realitzada en grup. Recuperable en 2a convocatòria.

• 10% - Observació i execució de tasques i pràctiques. Es correspon amb la Pràctica 2, realitzada de manera individual. Recuperable en 2a convocatòria.

• 40% - Prototips. Es correspon amb la Pràctica 5, realitzada en grup. Recuperable en 2a convocatòria.

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat/a en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

Es considerarà "Presentat/a" qui es presenti a la prova escrita (part teòrica) o qui hagi presentat almenys el 60% del total de les pràctiques avaluables.

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.