Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.


El 30% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). Aquesta part és recuperable en 2a convocatòria.


El 10% corresponent a la Resolució de casos s'obté de l'assistència al seminari i de la realització d'un exercici vinculat amb aquesta activitat. Aquesta part és recuperable en 2a convocatòria.


El 60% de la nota corresponent a Prototips, Elaboració de Treballs Acadèmics i Observació i execució de tasques i pràctiques es correspon amb la part pràctica de l'assignatura. Els percentatges es desglossen de la següent forma:

  • 40% - Prototips. Es correspon a l'elaboració de butlletins horaris radiofònics (5%), elaboració d'informatius radiofònics (10%) i elaboració de magazins informatius radiofònics (25%). Activitats recuperables en 2a convocatòria.
  • 10% - Elaboració de Treballs Acadèmics. Es correspon a l'elaboració d'exercicis pràctics en classe i realització de tests d'actualitat. Activitats no recuperables en 2a convocatòria.
  • 10% - Observació i execució de tasques i pràctiques. Es correspon amb l'assistència a classe, participació i realització d'activitats realitzades durant les classes pràctiques. Activitats no recuperables en 2a convocatòria.

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.


Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat/a en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.


Es considerarà "Presentat/a" a la persona que es presenti a l'examen escrit o hagi presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.


Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.