Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0919 - Gèneres Periodístics II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Projectes

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 25% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% corresponent a la resolució de casos s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 55% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmics, projectes i prototips, s'avaluarà amb les sis pràctiques incloses en l'apartat 8. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% corresponent a la l’observació i execució de pràctiques i a les presentacions orals i pòsters, s’obté mitjançant l’elaboració d'altres exercicis que es desenvoluparan durant les classes pràctiques i, es tindrà també en compte la participació i l'actitut de l'estudiantat. Aquesta part no és recuperable. 

Les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs, excepte l’observació i execució de pràctiques i la presentacions orals i pòsters, que es realitzen a l’aula .

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.