Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació


L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 60% de la nota del curs correspon a la part teòrica i es distribueix de la següent manera: 50% per a la prova final i 10% per al seminari de l'assignatura.

La prova finalde l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

És obligatòria l'assistència al Seminari per a optar a la seva avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb el lliurament d'un treball d'associat al tema del seminari. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. És recuperable en segona convocatòria.

El 30% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmics correspon a la part pràctica de l'assignatura. A totes les activitats d´aquesta part, la nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% de la nota corresponent a presentacions orals i pòsters s'obté dels laboratoris, lectures i presentacions de pòsters. Aquesta prova no és recuperable en segona convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.