TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l’alumnat puga superar l’assignatura és de 5

B)

Tipus de prova

Ponderació

 

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50

Exercicis pràctics

30

 Execuciò de tasques

10 

Tutorització         10  10


c) Només l’aprovat de l’examen permetrà que la nota siga ponderada amb la dels exercicis pràctics. Els exercicis pràctics no són recuperables, però es permetrà anar a la segona convocatòria i que l'alumnat puga presentar-se a l'examen i aprovar directament amb la seua nota.