SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Treballs

40%

Participació en classe

10%

Criteris de superació

L’avaluació consistirà en dues parts:

Exàmen 80%  : Consistirà en una prova que convinarà questions tipus test, preguntes a desenvolupar i problemes curts

Treball de practiques 20% : Consistirà en fer un treball o memòria sobre aspectes aplicats de les sessions de pràctiques

La nota mínima per aprovar és un 50% del total. Es podran compensar les diferents parts sempre que s’haja obtingut una nota mínima d’un 40%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16