SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

70%

Avaluació continuada

30%

Criteris de superació

Tipus de prova

Ponderació

Exàmen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

70

Resolució d'exercicis i problemes

30

 

100

Per a superar l'assignatura serà necessari:

· Obtindre almenys 5 punts per suma de totes les proves d'avaluació

· Obtindre almenys la mitat dels punts de l'examen escrit

Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen.

 

Part de Comptabilitat:

- Prova escrita. Consistirà en la resolució d'un examen en què hi haurà una part teòrica amb preguntes objectives i una part pràctica amb supòsits pràctics de l'estil dels treballats a les classes. Durant el curs es realitzaran dues proves formatives, la superació de les quals suposarà la superació d'aquesta part de l'avaluació.

- Activitats avaluables. Tindrà dues opcions:

a) Informe sobre els comptes anuals d'una empresa. Consisteix en comentar, en la mesura del que s'ha estudiat en l'assignatura, les diferents partides del balanç i compte de resultats, explicant el seu contingut així com la evolució dels seus valors.

b) Aplicacions de la comptabilitat de costos a projectes. Activitat consistent en l'aplicació dels coneixements adquirits en l'assignatura al càlcul o gestió de costos en un projecte d'enginyeria.

En el seu cas, la nota de les activitats avaluables es guardarà per a totes les convocatòries del mateix curs acadèmic.

 

Part de Dret:

- Realització d'un examen teòric en què es respondrà breument a diverses preguntes concretes.

- Part pràctica, consistent a realitzar un comentari d'una sentència relacionada amb els continguts objecte de la matèria impartida en l'assignatura.

Per a poder optar a realitzar l'examen teòric és imprescindible haver presentat el comentari de la sentència. La nota obtinguda en el treball pràctic serà mantinguda inalterada durant totes les convocatòries d'un mateix curs acadèmic

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16