SIQ018 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial.

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Usar adequadament eines matemàtiques i computacionals aplicades en el disseny de programari industrial.

CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.

CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts, camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

Resultats d'aprenentatge

NRA32 - Saber explicar las utilidades de la seguridad en la Criptografía, sus riesgos y sus protocolos.

NRA31 - Saber utilizar y describir las técnicas y fundamentos de la Criptografía.

NRA30 - Conocer los sistemas de cifrado: sistemas de clave pública, control de acceso y detección de intrusos.