Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

532 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

E11 - Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa per mitjà de l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i ferramentes aplicades.

E14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

E7 - Saber identificar conflictes d'interessos i conéixer les tècniques per a la seua resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

E10 -Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional.

E5 -Conéixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

Resultats d'aprenentatge

RAPE5. Ser capaç de desenvoldre's en un enntorn professional.

RAPE4. Aprendre a manejar els recursos i fonts disponibles per a l'exercici de la professió.

RAPE3. Practicar les estratègies per a la defensa dels drets dels clients.

RAPE2. Identificar els problemes jurídics i proposar vies d'actuació.

RAPE1. Aplicar els codis de conducta apropiats en l'exercici de l'Advocacia.