Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen tipus test amb cas pràctic

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4.

 C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

La qualificació de la assignatura es compon de la proba d'evaluació continua (60%) y l'examen final (40%).

Evaluació continua

La meitat d'aquest porcentatje (30%) correspon a les activitats propostes pel Col.legi d'advocats i l'altra meitat (30%) als professors de l'UJI.

Pel que respecta al Col.legi d'advocats l'evaluació continua consisteix en la realització de diferents pràctiques, de les cuals 3 són evaluables.

Per la seua part, l'evaluació continua de l'UJI  consisteix en la assistencia a judicis, elaboració de documents i la simulació d'un judici.

La meitat de la qualificació de l'evaluació (es dir, un 30%) no és recuperable. La otra meitat es pot recuperar en segona convocatoria mitjacant la ejecució dùn supost pràctic que compren la major part de la materia de la assignatura y, condicionant (la recuperació) a l`'ejecució de totes les pràctiques del módul (tant recuperables com no recuperables).

Examen 40%

Pel que respectra a l'examen, l'examen de l'UJI consisteix en un examen tipus test de resposta única, i la proposta del Col.legi d'advocats consisteix en la execució de supostos pràctics.