Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura caldrà:

​- Superar per separat les distintes proves d'avaluació, tant les de la part general (40%), com les de la part específica (60%).