SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP305 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Socials i Humanitats)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teórica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Prova teòrica (50 %): tasques d'avaluació contínua (50 %). L'estudiantat ha de assistir i realitzar tasques diàries de les quals no s'exigeix una nota mínima per a aprovar l'assignatura.

L'estudiantat que no puga assistir algun dia a les activitats realitzades en classe ha de contactar amb el o la docent per a concretar la manera de recuperar-la.

Prova pràctica (50 %): projecte.

L'assistència a totes les sessions de classe i participació activa en totes les activitats que es proposen, inclosa l'exposició del treball acadèmic (10 %). Aquesta activitat no és recuperable. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Elaboració del projecte (40 %). Recuperable en les següents convocatòries.

Cal complir els terminis de lliurament de les tasques acordats en classe i especificats en l'Aula Virtual de l'assignatura, en cas contrari les activitats fora de termini seran penalitzades en un 30 % menys de la nota obtinguda.

L'estudiant o estudianta es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60 % de les activitats valorables.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16