Sistema d'avaluació

Treball Individual

50%

Treball en Grup

50%

Criteris de superació

La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura serà de 5 punts sobre 10.