Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2009 - Esports Individuals I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

A) L'alumnat haurà de superar per separat totes les proves per a aprovar l'assignatura, obtenint com a mínim la meitat de la puntuació assignada a cadascuna d'elles:

- Examen escrit (s'haurà d'obtenir un mínim de 2,5 punts sobre 5)

- Resolució d'exercicis i problemes (s'haurà d'obtenir un mínim de 2,5 punts sobre 5) i no serà recuperable en la segona convocatòria.

A) L'alumnat haurà de superar per separat totes les proves per a aprovar l'assignatura, obtenint com a mínim la meitat de la puntuació assignada a cadascuna d'elles:
- Examen escrit (s'haurà d'obtenir un mínim de 2,5 punts sobre 5)
- Resolució d'exercicis i problemes (s'haurà d'obtenir un mínim de 2,5 punts sobre 5)  i no serà recuperable en la segona convocatòria.


Per a la superació de l'assignatura, resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, i que la suma dels des apartats d'avaluació superi els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderant de 0 a 10 punts. L'alumnat que no completi l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de no presentat.REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de zero en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de zero, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.