SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1703 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

NOTES MÍNIMES

a. Avaluació ensenyaments teòric-pràctics: Examen escrit/problemes: 3/6

  • Escrit (aspectes teòrics): 2/4
  • Problemes (aspectes pràctics): 1/2
b. Avaluació de seminaris. Memòries i informes: 1/2
c. Avaluació sessions pràctiques. Observació/execució de tasques i pràctiques. S'avaluarà mitjançant una petita prova dels coneixements inicials i/o adquirits durant la pràctica, perquè l'estudiant puga comprovar que ha après: 1/2
 
Es considera com presentat a aquell alumne que ha començat l'examen escrit. En cas de no superar l'assignatura, les notes dels apartats de l'examen que s'hagen superat (teoria o pràctiques) es guardaran per a la següent convocatòria.
 
ASSISTÈNCIA
Les pràctiques i seminaris són activitats presencials d'assistència obligatòria i es considera que són activitats d'avaluació NO RECUPERABLES. Per tant, per a superar l'assignatura caldrà assistir-hi a un mínim del 80% de les sessions de pràctiques i seminaris
 
L'estudiant es considera presentat/da a la convocatòria de l'assignatura si assisteix a l'examen final de la mateixa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16