SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'enfocament docent adoptat depén d'aspectes com els recursos disponibles, el nombre d'alumnes, o la normalitat en el desenvolupament del curs acadèmic. Des d'aquesta perspectiva, per a impartir el programa de l'assignatura es desenvoluparà una part teòrica i una altra pràctica, que es complementen i es compaginen i on l'assistència a les classes és necessària per poder ser evaluat. 
La metodologia docent a desenvolupar a l’hora d'impartir aquesta assignatura no serà altra que la que contribuïsca de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes impartides pel professorat, basant-se en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu. Així, des del primer dia de classe es formaran equips de treball d'aproximadament tres o quatre alumnes cadascun, que participaran de forma activa tant en les classes teòriques com en les classes pràctiques.
SESSIONS TEÒRIQUES (18 hores): la lliçó magistral serà una de les eines docents, així com la implicació de l'alumnat, tant en la part pràctica com en la teòrica, per a l'exposició dels diferents temes del programa.
SESSIONS PRÀCTIQUES (18 hores): l'enfocament de les classes pràctiques es basarà en el treball cooperatiu i en l'aprenentatge basat en projectes, concretament consisteix en l'elaboració d'un PLA DE MARXANDATGE D'UNA BOTIGA, a realitzar per l'alumnat. Finalitzada l'exposició teòrica del tema, els i les alumnes tenen el termini d'una setmana per a aplicar els coneixements adquirits en «el seu» establiment. Per a la realització d'aquests treballs, es comptarà amb l'aplicació de les noves tecnologies de la informació. L'assistència és  necessària per poder ser evaluat.
SEMINARIS (4,5 hores): es dedicaran a l'exposició de les campanyes de marxandatge completes.
TUTORIES (2,25 hores): complementen les classes presencials aplicades. Les tutories tenen com a objectiu la guia i avaluació de les tasques relacionades amb l'elaboració de les campanyes de marxandatge. Es realitzaran a l'aula (vegeu el cronograma de cada grup en l'Aula virtual).
TREBALL PERSONAL (40,5 hores): inclou les hores de treball individual de l'alumnat destinades a la preparació d'activitats en equip: el temps dedicat a la recerca d'informació, a l'elaboració i la preparació de l'exposició dels temes, així com de les campanyes de marxandatge.
PREPARACIÓ D'EXÀMENS (27 hores): comprendrà les hores dedicades a l'estudi de la teoria.
AVALUACIÓ (2,25 hores): temps dedicat a la realització de l'examen.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16