SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0931 - Estratègies de Publicitat i Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova: examen escrit (5 sobre 10) i presentacions orals i pòsters i projectes (part pràctica) (5 sobre 10).

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. La parte pràctica serà evaluadá durant el curs. La part teòrica a les dates oficials de examen.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16