SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

a. Elaboració de treballs individuals i en grup, i participació en l'aula

Ponderació  50%
Puntuació, 5 punts


b. Examen escrit
Ponderació 50%
Puntuació, 5 punts, màxim

L'avaluació final dels coneixements de l'estudiantat es valorarà amb la realització d'un examen final del curs, on s'ha de demostrar el coneixement del temari i l'aplicació pràctica dels continguts. L'examen consistirà en una sèrie de preguntes curtes a desenvolupar, amb límit d'espai i temps per a la redacció, relatives al contingut de l'assignatura.


c. Participació en l'aula
Es valorarà en l'avaluació final la participació en l'aula, tant en el mòdul pràctic com en el teòric i de manera especial la participació en els treballs i debats, de manera individual o en grup, sobre els temes plantejats al llarg del curs.

Per superar l'assignatura serà necessàri obtenir l'aprovat en els apartats A i B

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16