TU0933 - Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Amb la finalitat que es puguen cobrir amb èxit els objectius marcats en el programa, a més de tenir en compte els aspectes pedagògics generals i els principis de la geografia, és necessari que l'estudiantat acudisca al coneixement dels continguts de l'assignatura a través de diversos mètodes d'ensenyament, no sense conèixer prèviament les finalitats que hem considerat amb els objectius fixats i l'estructura del programa.

En primer lloc, el mètode expositiu o classe magistral, en alternança amb altres mètodes, no sembla que hi haja raons suficients per a descartar-lo (Puyol, J. i Forns, J.L: 1981) quan els estudiants i les estudiantes tenen tantes mancances conceptuals sobre la matèria d'estudi. No obstant això, és cert que encara a la fi de la dècada dels noranta del segle XX autors com Michavila i Calvo (1998) apreciaven un excessiu abús de la classe magistral en l'àmbit universitari i una actitud poc favorable del professorat cap a la inclusió d'integrar altres sistemes pedagògics.

No obstant això, les deficiències del mètode expositiu com pot ser la falta de participació de l'estudiantat, han de ser corregides per altres mètodes com l'actiu i el comparatiu, els quals no són excloents sinó complementaris.

El mètode actiu serveix com a complement lògic al mètode expositiu, ja que pot aplicar-se perquè l'estudiantat analitze alguns aspectes controvertits de les investigacions.

Aquest mètode actiu es pot aplicar de manera individual o dins d'una dinàmica de grups de treball que es caracteritza per la interacció professorat-estudiantat i d'ells i elles entre si (Muchielli, D. 1972) i que dóna estupends resultats en el desenvolupament de les capacitats d'anàlisis, de síntesis i de crítica, la qual els fa implicar-se en la realitat. 

Un altre mètode complementari és l'activocomparatiu, el qual s'utilitza en la recerca geogràfica des de fa molts anys, recordem que Ritter ja el va definir i el va qualificar com a un mètode que donava estupends resultats, tant en la recerca com en l'exposició geogràfica.

Tots aquests mètodes s'han de completar amb conferències convidades, seminaris-taller, treballs de camp, etc. Així, en les classes teòriques també és molt positiu introduir les conferències de professors i professores, i professionals convidats, ja que permeten a l'estudiantat conèixer les recerques més recents i de caràcter més específic, i l'aplicació de la planificació com a instrument per la gestió d'una destinació turística. 

Aquestes conferències també poden organitzar-se en el marc d'un seminari de durada màxima d'un o dos dies en el qual el professorat convidat, impartisca una conferència sobre una temàtica específica del programa i realitze algunes activitats pràctiques.

Finalment, en geografia i concretament en aquesta assignatura són importants els treballs de camp.