Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

Part I. El contracte de treball.
1. Contracte per temps indefinit i contractes estructurals de durada determinada.
2. Regles comunes a les modalitats de contractació temporal.
3. Contracte a temps complet i contracte a temps parcial.
4. Contractes formatius.
SUPÒSITS PRÀCTICS: Es contemplés: Incidències Contractuals: Treball de Menors. Capacitat per a contractar. Forma i Validesa del contracte. Drets i Deures. Contingut del contracte de treball: Durada i Modalitats del Contracte de Treball; Salari; Jornada. Modificació substancial de les condicions de Treball. Mobilitat geogràfica; Mobilitat funcional. Suspensió del contracte de treball: causes. Extinció del contracte de treball. Informe Comitè d'Empresa: Matèries de Classificació professional.
5. Condicions, desenvolupament i vicissituds de la relació laboral.
6. Extinció del contracte de treball. Acomiadaments individuals i col · lectius.
       SUPÒSITS PRÀCTICS: Es contemplés: Processos per Acomiadament. Aspectes generals:
Prescripció i Caducitat. Qualificació i Efectes. Especialitats: Acomiadament disciplinari. Acomiadament Col · lectiu. Acomiadament Procedent. Extinció del Contracte per Causes Objectives: Acomiadament Objectiu. Acomiadament de representants legals dels Treballadors: delegats de personal. Delegats sindicals. Comitès d'empresa. Redacció de demanda d'acomiadament. Notificació Sentències d'Acomiadament: Opció.
   
Part II. L'acció protectora de la Seguretat Social.
     
1. Enquadrament en el sistema de la Seguretat Social. Règim General i Règim especial de treballadors autònoms.
2. Les contingències comunes i les contingències professionals en el règim general i en el règim especial dels treballadors autònoms.
3. Les prestacions de la Seguretat Social: incapacitat temporal, maternitat, paternitat, incapacitat permanent, mort i supervivència, atur, jubilació.
 SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: Nivell contributiu i Nivell Assistencial. Judici sobre Invalidesa: Pensió contributiva. Pensió no contributiva. L'accident de treball i les malalties professionals. Accident de treball in itinere. Sol · licitud de prestació en cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna, per accident, per maternitat, per incapacitat permanent, per viduïtat, per orfandat i per jubilació. Redacció de demanda per denegació del reconeixement del grau d'invalidesa. Després d'estudiar el cas pràctic: Redactar papereta de conciliació. Redactar la demanda. Redactar la prova a practicar en l'acte del judici. Indicar com es plantejaria la demanda si la invalidesa fos deguda a un accident per incompliment de l'empresari de la Llei de Protecció de Riscos Laborals. Redacció de demanda sobre reconeixement de pensions no contributives.
 
Part III. El procés laboral.
    SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: Preparació del Procés. Reclamació Prèvia: Afers contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals i altres organismes públics. Seguretat Social. Inspecció de Treball: Informe Previ en casos d'accident de treball. Altres supòsits en què sigui convenient sol · licitar una actuació prèvia d'aquest organisme. Prevenció de riscos laborals. La Conciliació o mediació prèvies: Problemes, Eficàcia. Execució. Reconeixement de la improcedència de l'acomiadament: Requisits legals. Problemes. Redacció de papereta de conciliació. Redacció de reclamació prèvia
 
1. Principis i actuacions de les parts.
2. El judici oral.
SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: La Conciliació Judicial i els seus problemes. Ratificació Aclariment i Ampliació de la Demanda. Contestació a la Demanda: Aplanament, oposició i reconvenció. Especialitats de la Prova: Proposició i Pràctica de les Proves: Tècnica probatòria i càrrega de la prova. Conclusions: Tècnica. Diligències finals. Mesures Cautelars i precautòries: l 'Embargament Preventiu. La Prova anticipada.
 
3. Modalitats processals
SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: Redacció de demanda de reclamació de quantitat. Processos de Reclamació de Quantitat. Salaris. Hores extres. Dietes. Liquidació de la relació laboral. Comissions. El Salari Global. Compensació i Absorció. Prescripció
 
4. Mitjans d'impugnació, en especial recurs de suplicació.
       SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: Anunci, interposició i impugnació de recursos.
 
5. L'execució laboral.
SUPÒSITS PRACTICOS: es contemplés: Incident d'execució. Tràmits comuns a tots els procediments: Demanda: Estudi Practico. Requisits. Esmena de Defectes. EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA, a General. Tramitació. Incidències. Terceries. Execució parcial. Execució provisional i definitiva. Suspensió de l'execució. Insolvències. Acumulacions. Peculiaritats. Acomiadament: Termini. Tramitació. Quantitat: Embargament. Realització de Béns embargats. Ens públics. El FOGASA. Crida al litigi. Responsabilitat per insolvència. Acció declarativa especial.