SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Avaluació contínua:

- Carpeta del curs. Durant les classes es plantejaran una sèrie de pràctiques que es començaran en classe, i en cas de ser necessari, l'alumne finalitzarà fora de l'aula. Setmanalment se supervisaran de manera individualitzada o conjunta. La realització d'elles, la seua qualitat i evolució seran valorades, aportant el 10% de la qualificació total. Aquesta part serà “No recuperable” per a la segona convocatòria.

- Dossier de pràctiques. Constarà d'una selecció de pràctiques especialment rellevants propostes pel professorat. Aquesta part aporta el 30% de la qualificació total. Aquesta part serà “Recuperable” per a la segona convocatòria.


Prova final:
- Examen: Constarà de 3 parts diferenciades i independents, que en total aporten el 60% de la qualificació total. Podrà realitzar-se a manera d'examen final en la primera o segona convocatòria, o en forma de 3 exàmens parcials realitzats en les classes de pràctiques corresponents a cadascuna de les 3 parts.
Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Qualificació final de l'assignatura:

S'obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:
Nota final = 60% Examen + 30% Dossier de pràctiques + 10% carpeta del curs.

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària, es podrà aconseguir amb l'aprovat per curs de la següent forma:

Nota final = 60% Exàmens parcials + 30% Dossier de pràctiques + 10% Carpeta del curs.

L'alumnat que no superi l'avaluació mitjançant els exàmens parcials realitzarà l'examen final, obtenint-se la qualificació de la següent forma:

Nota final = 60% Examen final+ 30% Dossier de pràctiques + 10% Carpeta del curs.


Segona convocatòria ordinària
En la segona convocatòria ordinària els alumnes hauran de millorar la seva qualificació en les diferents parts per a aconseguir una qualificació major o igual a cinc (5). Podran recuperar l'Examen i el Dossier de pràctiques, però no la Carpeta de curs, en la qual es mantindrà la qualificació obtinguda durant les classes.

Nota final = 60% Examen final+ 30% Dossier de pràctiques + 10% Carpeta del curs.

Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria corresponent si es presenta a l'examen final.

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16