SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

TIPUS DE PROVES:

a)     Part teòrica:

·         Examen amb 50 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes i solament una correcta. Es descomptara 0.25 punts per cada pregunta mal contestada. En l'examen de teoria entra tota el contingut de les classes teòriques i dels seminaris.

b)    Part pràctica

                       ·            Nota rebuda després de l'examen de pràctiques juntament amb el portafolios que es lliurara l'últim dia de pràctiques.

 

Els percentatges de la nota de l'examen de pràctiques són:

-  Observació / execució de tasques i pràctiques (portafolios) (15% nota final).

- Resolució de casos (15% nota final).

- Resolució d'exercicis i problemes (20% nota final).

 

SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

Per a aprovar l'assignatura s'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la part teòrica i de 6 sobre 10 en la pràctica, tenint en compte que la prova teòrica representa un 50% de la nota final i la prova pràctica representa l'altre 50% de la nota final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16