Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació:

  • Entregables d'avaluació contínua (10% - no recuperable)
  • Treball de grup (10% - no recuperable)
  • Avaluació de pràctiques de laboratori (20% - no recuperable)
  • Examen escrit al final del semestre (60% - recuperable).

Per a aprovar s'exigeix una nota mínima de 3 sobre 10 en cadascuna d'aquestes parts.

Durant el període d'avaluació es realitzaran dos exàmens d'objectius bàsics que podran eliminar matèria si s'obtè una qualificació igual o superior a 7 sobre 10. En aquest cas, la contribució a la nota final de cadascun dels exàmens d'objectius bàsics serà igual a la qualificació obtinguda menys 2 punts.

L'estudiantat que no haja superat l'assignatura en primera convocatòria podrà optar a superar-la en la segona convocatòria. Per a la part d'avaluació continua, pràctiques de laboratori i treballs de grup, es mantindrà la qualificació obtinguda durant el període presencial de l'assignatura.

Constaran com a presentats en les actes de cada convocatòria els estudiants i estudiantes que es presenten a l'examen escrit corresponent o que hagen superat els dos exàmens d'objectius bàsics.