Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1138 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

TREBALL PRESENCIAL

Sessions teòriques. La teoria es desenvoluparà amb una durada total de 30 horas.se presentaran els diferents continguts del curs a partir de casos clínics que permeten abordar els diferents aspectes de cada tema. Es plantejaran problemes reals que s'aniran resolent amb els alumnes alhora que s'anirà explicant la teoria necessària per a comprendre les diferents actuacions. Es pretén que les classes siguen dinàmiques i que els alumnes participen amb aportacions, propostes o idees sobre les situacions clíniques que es plantegen. Els professors podran a la disposició dels estudiants el material que consideren necessari perquè aquests puguen preparar l'assignatura (còpia de les presentacions, documents de text preparats a aquest efecte o articles de referència que arrepleguen el contingut dels temes). 

Sessions pràctiques. Metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge: les activitats pràctiques es desenvolupen d'acord amb la programació global del curs que inclou un esquema general de pràctiques per a totes les assignatures. El conjunt d'alumnes matriculats es divideix en grups de pràctiques, que realitzaran les seues pràctiques al llarg de tot el matí durant 4 dies laborables consecutius.

Seminaris: Hores presencials 6 hores en 3 seminaris teòric-pràctics. Metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge: Els seminaris s'han dissenyat per a complementar la docència dels blocs teòrics, de tal manera que alguns aspectes de la docència, deixen d'impartir-se com a classe magistral per a abordar-se en forma d'aprenentatge basat en problemes amb tallers, casos clínics i altres qüestions. Els seminaris es realitzaren en grups reduïts a fi de fomentar el diàleg i l'intercanvi d'opinions entre professor i alumne. Els tres seminaris seran realitzats per les següents àrees/departaments:

1. Psicologia (àrea de Personalitat)

2. Medicina (Cures Pal·liatives)

3. Medicina (Cures Pal·liatives)


Tutories: En les tutories s'inclouran fonamentalment casos clínics que serviran per a afermar els conceptes tractats prèviament, la resolució de dubtes, així com per a l'entrenament en proves d'avaluació. Les tutories seran, en principi, un nombre total de dos. Ambdues serà impartides per professors de l'àrea de Medicina amb  POD en l'assignatura de Cures Pal·liatives.

TREBALL NO PRESENCIAL

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés  evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.