SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CE14.OB17.1 Definir i analitzar els conceptes bàsics de màrqueting.

CE25.OB17.01 Classificar i analitzar la informació de mercats.

CG2.OB17.01 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.

CG3.OB17.01 Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzar els judicis que es formulen i reflexionar sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16