SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA06 - Capacitat per al càlcul, disseny i selecció de màquines i instal·lacions elèctriques.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes relatius a les màquines i instal·lacions elèctriques.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de les màquines i instal·lacions elèctriques que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CEA06 - Ser capaç de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió.

CEA06 - Ser capaç de dissenyar un centre de transformació.

CEA06 - Ser capaç de calcular i seleccionar l’accionament elèctric adequat per a una màquina o procés industrial.

CEA06 - Conèixer la normativa vigent relativa a les màquines i instal·lacions elèctriques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16