Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

1. Comprensió lectora

a.       Utilització d'estratègies de lectura

b.      Ús de diversos estils de lectura: Lectura orientativa, selectiva, global, intensiva

c.       Tipus discursius: textos descriptius, expositius, narratius i argumentatius

d.      Gèneres textuals: anuncis, cartes, contes, articles periodístics

S'utilitzaran textos didactitzats propis del nivell B1 i B2, així com textos autèntics simplificats i sense simplificar.

2.      Comprensió i expressió oral

Es persegueix l'adquisició d'una competència discursiva interactiva en les situacions normals de la vida quotidiana (comprensió i expressió). En aquesta assignatura es practicaran les destreses pròpies del nivell A2 del MCER per a l'expressió i la comprensió oral.

3.      Expressió escrita

L'expressió escrita compleix una funció instrumental en l'aprofundiment dels coneixements de l'idioma estranger. El procés d'escriptura serveix perquè l'estudiant o l'estudianta utilitze les estructures gramaticals alemanyes de manera conscient. A través de l'aplicació activa, l'estudiantat refermarà el que aprén. El nivell de destresa que es persegueix és B1 en el MCER.

a.       Procés d'escriptura: preparació, redacció, revisió

b.      Tipus i gèneres textuals: cartes personals i formals, currículum vitae, redaccions de tipus descriptiu, narratiu i argumentatiu

4.      Gramàtica i lèxic

L'adquisició de vocabulari i de gramàtica ocupa un lloc destacat en aquesta assignatura, i es  concedeix especial atenció als aspectes contrastius amb la llengua materna o amb l'anglès com a primera llengua estrangera dels estudiants. S'inclouran continguts gramaticals i de lèxic corresponents al nivell B1 del MCER.

5.      Coneixements socioculturals

L'adquisició de coneixements socioculturals li permetrà al futur traductor o traductora omplir de vida els textos que llegeix o que intenta traduir, així com començar a comprendre la cultura i la forma de vida en els països de parla alemanya i com això influeix en la forma de pensar i d'expressar-se dels natius. En existir una assignatura en tercer curs de Llengua i Cultura C (Alemany), no incloem cap temari explícit relatiu als coneixements socioculturals. No obstant això, atesa l'íntima relació amb la llengua i els textos que es tractaran, aquest aspecte tindrà una presència constant en les classes.