Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

 

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent.

 

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

 

PART TEÒRICA (examen escrit):

 

Els continguts teòrics tractats en les sessions de classe s’avaluaran mitjançant dos exàmens escrits:

 

-        Examen d’usos gramaticals normatius (temes 4 i 5):

 

Es realitzarà durant l’última setmana lectiva del semestre.

 

Serà pràctic, amb exercicis sobre norma lingüística i estil.

 

Tindrà una puntuació màxima de 3 punts.

 

Per a fer la mitjana amb l’altre examen es requerirà una puntuació mínima d’1’5 sobre 3.

 

Podrà recuperar en segona convocatòria.

 

- Examen teoricopràctic (temes 1, 2, 3 i seminari):

 

Es realitzarà en la data que marque el calendari oficial d’exàmens de l’UJI.

 

Avaluarà els coneixements teoricopràctics adquirits a través dels continguts del temari i del seminari.

 

Consistirà en l’elaboració d’entre dos i quatre textos expositivoargumentatius sobre qüestions relatives als continguts teòrics de l’assignatura i del seminari.

 

Tindrà una puntuació màxima de 4 punts.

 

Per a fer la mitjana amb l’altre examen es requerirà una puntuació mínima de 2 sobre 4.

 

Podrà recuperar en segona convocatòria.

 

 

 

PART PRÀCTICA (treballs pràctics i exposicions):

 

Els documents escrits, les presentacions orals i les altres tasques relacionades amb els continguts teòrics del temari que ha d’elaborar i presentar l’alumnat s’avaluaran de la següent manera:

 

- Tasques i treballs acadèmics:

 

Realització de diferents tasques pràctiques, individualment o en grup, que faran mitjana entre si. Puntuació màxima: 2 punts.

 

Entre les tasques d’aquest apartat es podrà incloure la lectura d’alguna monografia relacionada amb el contingut del temari i la redacció d’una ressenya.

 

Moltes d’aquestes tasques es realitzaran i corregiran durant la sessió de classe, per la qual cosa l’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d’avaluació contínua.

 

Algunes tasques seran recuperables de manera individual en segona convocatòria o substituïdes per altres similars.

 

- Presentacions orals:

 

Presentacions orals en grup de continguts relacionats amb el temari. Puntuació màxima: 1 punt.

 

Aquestes tasques no seran recuperables en segona convocatòria.

 

 

 

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA

 

Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, s’haurà d’obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

 

La qualificació global serà el resultat de la suma de la qualificació obtinguda en l’avaluació de la part teòrica (examen escrit) i la qualificació obtinguda en l’avaluació de la part pràctica (treballs pràctics i presentacions orals). El resultat d’aquesta suma ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

 

A més, ha de prendre’s en consideració el següent:

 

- Per a superar la part teòrica, la nota mitjana entre els dos exàmens ha de ser igual o superior a 3’5 sobre 7.

 

- Per a superar la part pràctica, la nota mitjana obtinguda entre totes les tasques ha de ser igual o superior a 1’5 sobre 3.

 

- No realitzar alguna de les proves o parts de l’avaluació suposa un 0 i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

 

- Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves o parts que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

- Es considerarà "Presentat o presentada" a l’estudiantat s’haja presentat a les dues proves d’avaluació de la part teòrica: examen d’usos gramaticals normatius i examen teoricopràctic.