SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)

Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013), que en aquest cas concret és de 120 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 42 54 - 24 120

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16