Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Evaluación Continua

60%

Examen final

40%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es calcula amb l'aplicació dels següents percentatges:

- 40% examen final.

- 60% avaluació contínua:

           20% proves en finalitzar les unitats didàctiques (no recuperable)

           40% treball individual final d'assignatura (recuperable)

10% primer lliurament - Acta de constitució del projecte escollit

10% segon lliurament - Enfocament i presentació de la gestió del projecte escollit (1)

20% tercer lliurament -  Planificació del projecte escollit amb MS-Project, desenvolupada en pràctiques (2)

     (1) Per optar a la qualificació d'aquest apartat serà necessari assistir al 80% de les classes teòriques

     (2) Les pràctiques de l'assignatura són obligatòries, per la qual cosa serà necessari assistir al 80% d'aquestes sessions per optar a la qualificació del tercer lliurament.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne/a haurà de tenir com a mínim una puntuació de 4 sobre 10 en cadascuna de les parts de l'assignatura (examen final i avaluació continua) i 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura. La part de l'assignatura que arribi a aquesta puntuació mínima es pot guardar per a la 2ª convocatòria. Si no s'assoleix aquesta nota mínima requerida a la part de "avaluació contínua", en 2ª convocatòria només es podrà repetir la part corresponent al treball individual de l'assignatura (el segon i tercer lliurament només podran repetir-se si l'assistència ha estat almenys del 80%, segons (1) i (2)).

En cas que no s'assoleixi la puntuació mínima requerida en alguna de les dues parts, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts sobre 10.

L'alumne/a es considerarà presentat a una convocatòria si es té nota corresponent a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.