Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

La qualificació global de l'estudiantat serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació, juntament amb la qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada; per tant, la nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit (final), la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs (seminaris). El percentatge que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%).

Les proves necessàries per a la superació de l'assignatura són les següents:

a) Realització d'una prova presencial, oral i/o escrita (tipus test i/o desenvolupament). Per a aprovar aquesta prova cal treure un mínim de 5 sobre 10 en l'examen final (convocatòria oficial).

b) Realització de treballs acadèmics al llarg del curs (individuals i/o en grup). L'alumnat ha d'haver-hi realitzat el 60% de les activitats propostes durant el curs. Aquells estudiants o estudiantes que no puguen assistir regularment als seminaris hauran d'informar el professorat responsable de l'assignatura a l'inici del curs.

Per a aprovar l'assignatura cal treure un mínim de 5 sobre 10 en l'examen final (convocatòria oficial). Amb l'examen teòric suspès no serà possible sumar els punts obtinguts en les activitats pràctiques (seminaris). Si l'estudiant o estudianta aprova alguna de les parts (teòrica o pràctica) i l'altra està suspesa, la nota de la part aprovada es guardarà únicament durant el curs acadèmic en vigor. És a dir, els aprovats parcials de teoria o pràctica a la convocatòria de maig-juny es guardaran únicament fins a la següent convocatòria al mes de juny-juliol.

Sobre la consideració de presentat a l'assignatura es podrà considerar presentat a un estudiant o estudianta únicament si concorre alguna de les dues condicions següents:

a. Ha realitzat la prova final d'avaluació.

b. Ha realitzat, almenys, el 60% del conjunt d'activitats d'avaluació contínua.

Si un estudiant o estudianta no realitza cap prova d'avaluació en segona convocatòria se li considerarà necessàriament com a no presentat a la mateixa (independentment del percentatge del conjunt d'activitats d'avaluació contínua que haguera realitzat en primera convocatòria).

Sobre la realització fraudulenta de les proves d'avaluació la suplantació en exàmens, còpia, plagi, així com qualsevol altra acció fraudulenta donarà lloc a un "zero" en aquesta activitat. Per activitat s'entén la prova d'avaluació contemplada oficialment en el sistema d'avaluació. Per exemple, una pràctica plagiada implicarà un zero global en les pràctiques o en la prova de la qual forma part aquesta pràctica (laboratori, etc.).