Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir 5 o mes punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua i examen), sempre que la nota de l'examen siga de 4,5 o mes punts sobre 10. 

L'avaluació contínua constarà de l'entrega de exercicis pràctics individuals que es valoraran i la realització d'un projecte en grup seguint la metodologia que s'indicarà en classe. Es realitzarà un seguiment del projecte i hi haurà diferents entregables que es valoraràn. El projecte es desenvoluparà obligatòriament en grup.  Per aprovar l'assignatura és obligatori el lliurament de tots els entregables del projecte que s'exigeixen. Serà obligatori assistir a les sessions en les quals es realitza el seguiment del projecte. No hi ha nota mínima en l'avaluació contínua.
 
MÍNIMS PER APROVAR: (1) Lliurament de tots els entregables del projecte de joc. (2) Assistència a les sessions de seguiment del projecte. (3) Nota mínima en l'examen de 4,5 punts sobre 10.
 
En les actes de cada convocatòria, únicament constaran com presentats els estudiants que s'han presentat a l'examen corresponent. Els estudiants que han lliurat el projecte però no s'han presentat a l'examen figuraran com "NO PRESENTAT".
 
Per aprovar en segona convocatòria la nota mínima a l'examen és també 4,5 sobre 10. Els exercicis individuals (que no siguen del projecte) podran tornar-se a lliurar.  Per la naturalesa del projecte plantejat per a l'avaluació contínua, el projecte no serà recuperable en segona convocatòria.