Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

90%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

10%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura s'obté a partir dels següents elements:
  -Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.
  -Examen teòric-pràctic, amb un pes relatiu del 90% de tota l'avaluació (ExF).
 
L'avaluació de pràctiques (Pr) consistirà en l'elaboració de memòries, observació de l'execució, resolució de casos i qüestionaris. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació a l'aula virtual. Les pràctiques de laboratori tindran un caràcter de no recuperable, mantenint-se la nota obtinguda per a la primera i segona convocatòria.
Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. L'assignatura es considera superada si la nota final és igual o superior a 5.
 
 
Criteris de superació
 
Tant en la primera com en la segona convocatòria ordinària la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la manera:
Qualificació final = 0,1 * Pr + 0,9 * ExF
L'alumne o l'alumna es considerarà com presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final.

Criteris de superació en la convocatòria extraordinària

Per a la convocatòria extraordinària es realitzarà un únic examen final teoricopràctic. La qualificació final de l'assignatura en aquesta convocatòria extraordinària serà la nota d'aquest examen.

 

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
 
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
 
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
 
Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
 
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".
 
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.